Over ons

Het Fonds van Stein is een particuliere stichting die financiële hulp kan geven aan inwoners van de gemeente Reeuwijk in een acute noodsituatie. Om voor een uitkering uit het fonds in aanmerking te komen, is uw noodsituatie van dien aard dat u geen of niet genoeg ondersteuning kunt krijgen uit andere overheidsregelingen als de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de Wet Werk & Bijstand (WWB).

Wij geven u alleen eenmalige hulp, geen periodieke uitkeringen, en als wij u een uitkering geven heeft u daardoor niet automatisch recht op nog meer hulp. Wel zullen wij, zo nodig, u adviseren of laten adviseren hoe u in de toekomst een vergelijkbare noodsituatie kunt voorkomen.

Het bestuur van het Fonds van Stein bestaat uit: 

 

J. de Groot Waarder voorzitter
L.C. Bruins-van Wijngaarden Driebruggen secretaris
P.A.M. Hoonhout Reeuwijk–Brug penningmeester
Mien Vergeer Driebruggen bestuurslid
W.J.A.M. van Leeuwen-de Wit Reeuwijk–Brug bestuurslid

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte kosten.
 

Het Fonds van Stein betaalt financiële noodhulp uit de renteopbrengsten van het kapitaal dat hij in bruikleen heeft gekregen van de gemeente Reeuwijk. Wilt u - als privépersoon of vanuit uw bedrijf of instelling - net als de gemeente iets betekenen voor mensen die acuut in nood zijn geraakt?

Wij als bestuur van het Fonds van Stein zijn blij met iedere donatie die ons meer armslag voor de verlening van noodhulp geeft. Daarbij wensen wij u een heel lang leven toe, ook als u ons bij leven en welzijn alvast per legaat in uw testament gedenkt. Overleg dat laatste wel even met uw notaris. Een schenking aan het Fonds van Stein heeft fiscale voordelen, want de Belastingdienst heeft het Fonds tot ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling, verklaard.

Dat betekent • dat u een gift aan het Fonds van Stein kunt aftrekken van de inkomsten- of vennootschaps-belasting, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels • dat het Fonds van Stein geen successie- of schenkingsrecht hoeft te betalen over erfenissen en schenkingen die het bestuur ontvangt met als doel die in te zetten voor het algemeen belang. Wilt u ons melden dat u wilt doneren of gaat legateren? Stuur ons dan een e-mail. 

© 2010 Fonds van Stein | design: komplot.com